Ocenjevalna komisija 2016

Kategorija JUNIOR / Category JUNIOR
Selma Chicco Hajdin (Slovenija)
Jožica Grebenšek (Slovenija)
Primož Mavrič (Slovenija)

Kategorije A, C, I / Categories A, C, I
Oleg Marshev (Rusija/Italija)
László Baranyay (Madžarska)
Đorđe Stanetti (Hrvaška)

 

selma-slika-2016SELMA CHICCO HAJDIN je bila rojena v Kopru in je začela glasbeno pot pri sedmih letih na Glasbeni šoli Koper v klavirskem razredu prof. Lilije Kranjec. Kot zelo perspektivna dijakinja je za izjemne uspehe na več področjih prejela državno štipendijo. Študij klavirja je nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu častne prof. Dubravke Tomšič – Srebotnjak, kjer je diplomirala z najvišjimi ocenami. Zelo odmevno je nastopala tako solistično kot v komornih zasedbah v Sloveniji in tujini (Italija, Hrvaška, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Estonija). Med najpomembnejše nastope v Sloveniji sodijo solistični recital v mali dvorani Slovenske filharmonije, koncert v klavirskem duu v veliki dvorani Slovenske filharmonije ter v isti dvorani solistični nastop z orkestrom RTV Slovenija. Leta 1992 je prejela drugo nagrado na državnem tekmovanju v Celju ter prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju na Reki (Hrvaška). Istega leta ji je Akademija za glasbo podelila Prešernovo nagrado. V študentskih letih se je ukvarjala tudi s kompozicijo ter za svoje klavirske skladbe dvakrat prejela nagrado na hrvaškem mednarodnem natečaju. Solistično je snemala za Radio Koper, RTV Ljubljana in RTV Sarajevo. Izpopolnjevala se je pri vrhunskih klavirskih pedagogih v Sloveniji in tujini. Od leta 1995 je zaposlena kot profesorica klavirja na Glasbeni šoli Koper ter od leta 1999 tudi na Umetniški gimnaziji v Kopru. Njeni učenci in dijaki so do sedaj prejeli prek sto priznanj, plaket in nagrad na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Med njimi je veliko prvonagrajencev ter absolutnih zmagovalcev, ki so na tekmovanjih prejeli vse možne točke. Poučuje na klavirskih seminarjih in poletnih šolah ter sodeluje kot članica ocenjevalne komisije na tekmovanjih. Leta 2012 je s soprogom, violončelistom A. Hajdinom, ustanovila Poletno glasbeno akademijo v Izoli, ki podpira izobraževanje in razvoj mladih talentov. Za izjemne uspehe na področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega poustvarjanja ji je Zveza slovenskih glasbenih šol leta 2013 podelila priznanje Frana Gerbiča.

Selma Chicco Hajdin was born in Koper (Slovenia) and began with piano lessons at the age of seven with prof. Lilija Kranjec at the Music school in Koper. As a very prominent pupil she won an important state scholarship. Continuing her studies at the Music Academy in Ljubljana in the class of prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak, she graduated with best grades in 1995. She successfully appeared as a soloist, as well as a member of chamber groups, in Slovenia and abroad (Italy, Croatia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Estonia). Among the most important appearances in Slovenia is well to mention a two-piano recital at the Slovenian Philharmonic Hall as well as a solo performance with the Symphonic national RTV Orchestra in 1991. She got a second prize at the National competition in Celje (1992) and a first prize at the International competition in Rijeka (Croatia). The same year she was awarded ˝Prešeren prize˝ from the Academy of music Ljubljana. While studying piano she showed interest for piano composition, therefore she applied twice at International competitions in Croatia where she received two special prizes. As a piano soloist she recorded music for Radio Koper, RTV Ljubljana and RTV Sarajevo.  Selma Chicco Hajdin improved her musical education following masterclasses and lectures with many famous pianists worldwide. Since 1995 she has been teaching piano at the Music school in Koper and since 1999 also at the Artistic grammar school in Koper. Her pupils are recognized in Slovenia and abroad. Together they count over a hundred awards and special prizes at national and international piano competitions. A lot of them won competitions reaching all possible points. She teaches at summer schools and holds seminars for piano teachers all over Slovenia and abroad. In 2012 she founded, together with her husband – cellist A. Hajdin, a Summer music academy in Isola, where she works with young talented musicians. She often appears as a member of committee at national and international piano competitions. For special merits in musical education and artistic work, she was awarded the state reward ˝Fran Gerbič˝ in year 2013.

 

IMG_6893

JOŽICA GREBENŠEK je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu prof. Hilde Horak. Na glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje, kjer je poučevala, je vzgojila mnoge generacije pianistov, danes profesionalnih glasbenikov. Njeni učenci so na slovenskih, nekdanjih jugoslovanskih in mednarodnih tekmovanjih vedno posegali po najvišjih uvrstitvah. Kot strokovna sodelavka je sodelovala pri nastajanju in prenovah učnih načrtov za klavir na nižji in srednji stopnji, kot recenzentka klavirskih začetnic in kot članica žirij na mnogih tekmovanjih mladih glasbenikov.

Jožica Grebenšek graduated at the Academy of music Ljubljana, in the class of prof . Hilda Horak. At the music school Fran Korun Koželjski Velenje, where she taught, she has raised many generations of pianists, now professional musicians. Her students have in Slovenian, the former Yugoslav and international competitions always reached for the highest rankings. As a senior expert has participated in the development and renewal of curricula for piano in the lower and middle level. She also engaged as a reviewer piano initials and as a member of juries at many competitions for young musicians .

 

mavric-slikaPRIMOŽ MAVRIČ (1981) je svojo glasbeno pot začel na Glasbeni šoli Žalec v razredu Magdalene Navodnik in jo nadaljeval na Srednji glasbeni šoli v Celju v razredu Jelene Dukić-Segečić. Leta 2000 je kot zlati maturant zaključil tudi splošno gimnazijo, in sicer kot edini glasbenik v tedanji generaciji slovenskih zlatih maturantov. Na Akademiji za glasbo v Zagrebu je leta 2004 z odliko zaključil dodiplomski študij klavirja v razredu Pavice Gvozdić (povprečna ocena 4,9), leta 2008 pa podiplomsko umetniško izpopolnjevanje v razredu Rubena Dalibaltayana. Leta 2011 je z zagovorom magistrske naloge »Metode vadenja klavirske skladbe od prvega branja do nastopa« na Akademiji za glasbo v Ljubljani zaključil magistrski študij s področja klavirske metodike in didaktike (povprečna ocena 10,0). V času šolanja se je udeleževal mojstrskih tečajev klavirja (Bogino, Rucli, Valdma, Lateiner, Kämmerling, Ciccolini, Indjic, Perry, de Moura Castro, Gubaidullina, Dalibaltayan), izvedel je številne solistične recitale in koncertiral v različnih komornih sestavih in kot solist z orkestrom (Zagrebška filharmonija, Mladinski simfonični orkester GŠ Celje). Je dobitnik priznanj in nagrad na slovenskih (1992, 1995, 1998) in hrvaških (2001, 2003) državnih tekmovanjih ter mednarodnem tekmovanju »Dr. Roman Klasinc«. Od leta 2004 je redno zaposlen kot učitelj in korepetitor na osnovni in srednji stopnji Glasbene šole Celje in I. gimnaziji v Celju. Od oktobra 2015 na Akademiji za glasbo v Ljubljani poučuje predmeta specialna klavirska didaktika in pedagoška praksa.Njegovi učenci in dijaki se zelo uspešno udeležujejo tekmovanj. Skupno so osvojili preko 40 nagrad in priznanj, od tega 24 prvih nagrad in 12 zlatih priznanj/plaket. Med temi velja izpostaviti:

  • 9 prvih mest na regijski, državni in mednarodni ravni;

  • 5 najvišjih ocen – 100 točk;

  • 3 prve in 3 druge nagrade na državnih tekmovanjih TEMSIG;

  • 3 posebna priznanja za najboljšo izvedbo obvezne skladbe;

  • eno priznanje za obetavnega tekmovalca.

Poleg teh so osvojili še tri druge in tri tretje nagrade, pet srebrnih in eno bronasto priznanje/plaketo. Trije dijaki so uspešno opravili sprejemni preizkus na Akademijah za glasbo v Ljubljani in v Zagrebu. Od novembra 2014 opravlja funkcijo predsednika Društva klavirskih pedagogov Slovenije. Od novembra 2010 do novembra 2014 je bil tajnik Društva klavirskih pedagogov Slovenije EPTA. Od leta 2011 do 2016 aktivno koordinira pripravo tridnevnih letnih konferenc društva Slovenski klavirski dnevi, petkrat kot predsednik organizacijskega odbora. Aprila 2015 je za svojo pedagoško in drugo dejavnost pridobil naziv »svetnik«. Leta 2015 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani pridobil naziv asistenta za področje specialne didaktike klavirja. Leta 2012 je izdal priročnik Od prvega tona do nastopa – metode učinkovitega vadenja klavirske skladbe (monografija), ki je doživel zelo pozitiven odziv in sprejem strokovne javnosti (razprodana 1. izdaja). Leta 2013 je na Hrvaškem izšel tudi prevod monografije z naslovom Od prvog tona do nastupa – metode učinkovitog vježbanja klavirske skladbe. Njegovi strokovni članki so bili objavljeni v glasbeno-pedagoških revijah Tonovi, Piano Journal in Virkla. Predava in vodi delavnice ter mojstrske tečaje v Sloveniji in tujini (Slovenija, Hrvaška, Nemčija). Do danes je izvedel preko 70 ur javnega izobraževanja (seminarji, predavanja, delavnice), namenjenega predvsem klavirskim pedagogom in njihovim učencem. Sodeluje tudi kot član žirij na domačih in tujih klavirskih tekmovanjih. Redno prihaja v stik z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja klavirske pedagogike, didaktike in umetniške poustvarjalnosti (predvsem v okviru Eptinih konferenc), kar omogoča utrjevanje dobrega, vpogled v novo, predvsem pa razširja obzorja in omogoča napredek na področju bolj učinkovitega, zanimivega in prijaznega učenja glasbe ter igranja na inštrument. Vseskozi se dodatno izobražuje na seminarjih in konferencah doma in v tujini (od leta 2001 dalje je opravil preko 800 ur dodatnega organiziranega izobraževanja v obliki seminarjev, mojstrskih tečajev, predavanj in delavnic). Prosti čas posveča prebiranju strokovne literature, športu in potovanjem.

Primož Mavrič (1981) started his music career at the Žalec Music School in Magdalena Navodnik’s class and continued it in Jelena Dukić-Segečić’s class at the Celje High School of Music. In 2000, he finished grammar school as the only musician in his generation among the summa cum laude graduates in Slovenia. In 2004, he completed his undergraduate studies in Pavica Gvozdić’s piano class at the Music Academy with distinction; in 2008, he completed postgraduate studies in Ruben Dalibaltayan’s class. In 2011, he defended his master’s thesis Metode vadenja klavirske skladbe od prvega branja do nastopa (Methods of piano piece practice from the first reading to performance) at the Music Academy in Ljubljana, successfully completing MA studies in piano teaching methodology and didactics (average grade 10/10). In the course of his studies, he attended master classes (Bogino, Rucli, Valdma, Lateiner, Kämmerling, Ciccolini, Indjic, Perry, de Moura Castro, Gubaidullina, Dalibaltayan), performed in many piano recitals as a soloist, gave concerts as a member of various chamber ensembles and played as a soloist with different orchestras. He has won prizes and awards in Slovenian (1992, 1995, 1998) and Croatian (2001, 2003) national competitions and in the “Dr. Roman Klasinc” international competition. He has been employed full time as a music teacher and accompanist at the Celje Music School and the First High School in Celje. Since 2015, he has been teaching Special Piano Didactics and Teaching Practice courses at the Music Academy in Ljubljana. His elementary and high school students have been very successful at regional, national and international competitions. In total, they have won over 40 prizes and awards, of which 24 were first prizes and 12 gold certificates. The following stand out:

  • 9 first places;

  • 5 top scores – 100 points;

  • 3 first and 3 second places/prize awards at national competitions TEMSIG;

  • 3 special diplomas for the best performance for a set piece;

  • one certificate for a promising competitor.

In addition, his students have won three second and three third prize awards, five silver medals and one bronze. Three students successfully passed their entrance exams at the Music Academy in Ljubljana and in Zagreb. He has been President of the Slovenian Piano Teachers Association (EPTA) since November 2014. He was Secretary of the Slovenian Piano Teachers Association between November 2010 and November 2014. He actively coordinated three-day annual conferences of the Slovenian Piano Days association, five times as President of the Organization Committee. In April 2015, he was awarded the highest title for teachers in Slovenia – “Councilor” – for his pedagogical work and other achievements. In 2012, he published the manual Od prvega tona do nastopa – metode učinkovitega vadenja klavirske skladbe (From the first tone to performance – methods for more successful piano piece practice), which was met with acclaim by the professional audience (1st edition was sold out). In 2013, a translation of the monograph was published in Croatian under the same title. His articles have been published in the music and teaching journals Tonovi, Piano Journal and Virkla. He lectures and holds workshops and master classes in Slovenia and abroad (Croatia, Germany). He has so far provided over 70 hours of open classes (seminars, lectures, workshops) primarily for piano teachers and their students. He has also been a jury member at national and international piano competitions. He has attended over 700 hours of additional education and training activities in the form of seminars, master courses, lectures and workshops. He is regularly in contact with national and international experts from the fields of piano teaching, didactics and art reproduction (mostly through national and international EPTA conferences), which has allowed him to improve even further, learn new things and above all make progress towards more effective, intriguing and friendly music teaching. In his spare time, he reads specialist literature, and enjoys sport and travel.

Ruski pianist OLEG MARŠEV se je rodil v Bakuju (Azerbajdžan). Bil je učenec prof. Valentine Aristove na Gnesinovi šoli za izrazito nadarjene otroke (Moskva), kasneje pa obiskoval razred prof. Mihaila Voskresenskija na moskovskem konservatoriju, kjer je končal podiplomski študij z odliko v letu 1988. Prejel je nagrade na številnih mednarodnih klavirskih tekmovanjih – v Kanadi, Italiji, na Portugalskem, v Španiji ter ZDA – kjer je osvojil štiri prve nagrade. Omenjene sijajne zmage so potrdile njegov sloves enega najbolj nadarjenih ruskih pianistov svoje Oleg_1generacije. Leta 1991 je z recitalom prvič nastopil v New Yorku v Alice Tully Hall Lincolnovega centra in zanj prejel same pohvale. Kasneje je nastopal po vsem svetu, od Kanade do Nove Zelandije, se pojavljal na pomembnih festivalih kot so A. B. Michelangeli (Brescia-Bergamo), Ruhr Klavier Festival (Nemčija), festival na Roque d’Antheron v Franciji. V prihodnje bo nastopil tudi z Londonsko filharmonijo in na recitalu v Wigmore Hall (London). Poleg koncertne dejavnosti Oleg Maršev deluje na kot mentor na mojstrskih tečajih v različnih državah in kot profesor na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu, pri čemer ima zelo dejavno vlogo v življenju univerze tako v vlogi predavatelja kot mentorja posameznih študentov. Njegov prvi »snemalni« projekt je bila izdaja kompletnih solističnih del za klavir Sergeja Prokofjeva (5 CD) pri Danacord Records. Od takrat je posnel več kot 35 zgoščenk za isto založbo, z deli Schuberta, Brahmsa, Straussa, Rubinsteina, Rahmaninova in drugih. Oleg Maršev je verjetno prvi pianist, ki je kadarkoli posnel celoten opus del za klavir in orkester velike ruske četverice – Čajkovskega, Rahmaninova, Prokofjeva in Šostakoviča.

Born in Baku (Azerbaijan), OLEG MARSHEV trained with Valentina Aristova at the Gnesin School for Highly Gifted Children and with Mikhail Voskresensky at the Moscow Conservatory where he completed his Performance Doctorate in 1988 gaining the Diploma with Honor. He has received awards in several international piano competitions in Canada, Italy, Portugal, Spain, USA, including 4 first prizes. The illustrious competition victories have confirmed the artist’s reputation as one of the most talented Russian pianists of his generation. 1991 saw his New York debut with a highly acclaimed recital at the Lincoln Center’s Alice Tully Hall. Later he has performed throughout the world from Canada to New Zealand, appearing at such important festivals as A.B. Michelangeli of Brescia-Bergamo, Italy, Ruhr Klavier Festival, Germany, Festival at Roque d’Antheron in France. The future engagements include a concert with the London Philharmonic and a recital at Wigmore Hall. Alongside his concert engagements, Oleg gives masterclasses in many different countries and is a Professor at the Anton Bruckner University in Linz, taking a very active role in the life of the university both lecturing and teaching individual pupils. Oleg Marshev’s first recording project was the complete original works for solo piano by Prokofiev (5 CDs) for Danacord Records. He has since recorded over 35 CDs for the same label, featuring works by Schubert, Brahms, Strauss, Rubinstein, Rachmaninov and others. Oleg Marshev is probably the first pianist ever to have recorded the complete works for piano and orchestra by the great Russian Four – Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev and Shostakovich.

Profesor LÁSZLÓ BARANYAY je pričel svojo glasbeno pot pri devetih letih. Diplomiral je na Akademiji Franza Liszta v Budimpešti leta 1969 pri prof. Imre Ungarju. Študij je nadaljeval na Centralnem konzervatoriju Čajkovskega v Moskvi pri znamenitem pianistu in pedagogu prof. Stanislavu Neuhausu in ga končal v letu 1972. Svojo glasbeno znanje je kasneje dograBaranyay-fotojeval še na mostrskih tečajih v Švici pri pianistu Gézi Anda. Kot solist in komorni glasbenik koncertira po Evropi, Aziji in Ameriki. Njegov obsežen repertoar solistične in komorne klavirske literature obsega med drugim tudi 50 klavirskih koncertov od Bacha do moderne glasbe. Posebej se posveča moderni madžarski glasbi, številna dela so bila napisana ali posvečena prav njemu. Za svojo koncertno dejavnost je leta 1992 dobil najvišje madžarsko državno odlikovanje Franza Liszta. Je nagrajenec mnogih mednarodnih pianističnih tekmovanj kot so Enescu – Bukarešta (1967), Schumann – Zwickau (1969), Liszt-Bartók – Budimpešta (1971). Od leta 1973 poučuje na Akademiji Ferenz Liszt v Budimpešti. Svojo pedagoško dejavnost je razširil tudi na t. i. »pripravljalne« razrede Akademije, kjer poučuje posebej talentirane otroke. Že leta vodi mojstrske tečaje na Madžarskem, Poljskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Japonskem in v Sloveniji. Pripravlja učbenik o svoji metodi poučevanja. Je reden član ocenjevalnih žirij velikih mednarodnih tekmovanj. Mnogi njegovi učenci pa so dobitniki nagrad na pomembnih tekmovanjih in gostje koncertnih odrov po svetu.

Professor LÁSZLÓ BARANYAY began his music studies in his native Hungary at the age of nine, and obtained his undergraduate diploma in 1969, having studied piano with Imre Ungár. Upon graduating, he pursued post-graduate work at the Moscow State Tchaikovsky Conservatory under the great pianist and teacher Stanislav Neuhaus, completing his studies there in 1972. His education was then supplemented through Master Classes in Switzerland with pianist Géza Anda. Since completing his studies, Mr. Baranyay has performed in numerous concert halls, as well as on radio and TV in Hungary, and has frequently given guest performances in most European countries, as well as overseas – in India, Japan, United States and Cuba. He has won numerous international piano competitions, and possesses a broad repertoire – beside solo works, his repertoire also includes fifty concertos by Bach all the way to 20th century pieces. He pays particular attention to contemporary Hungarian music, a number of works have been written for and dedicated to him. Mr. Baranyay currently teaches piano at the Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest, and frequently gives Master Classes on a regular basis in Hungary and abroad (Italy, Dreece, Poland, Slovenia, France, Japan etc.). Many students of his have achieved remarkable accomplishments at international competitions and in concert halls. In 1992, in recognition of his musical accomplishments, the Hungarian government awarded him the Liszt Prize, the most prestigious appreciation issued by the Hungarian State.

 

stanetti-slikaĐORĐE STANETTI je rojen leta 1961 v Zagrebu, klavir je diplomiral na Dunaju leta 1983. Pri 16 letih je debitiral z Zagrebško in Beograjsko filharmonijo. Od takrat je prisoten na koncertnih odrih, negujoč repertoar vseh stilnih obdobij. Nastopa kot solist in komorni glasbenik. Koncertiral je v vseh večjih mestih na Hrvaškem kot tudi v mnogih glasbenih centrih nekdanje Jugoslavije ter v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Argentini, Švici, Romuniji in na Danskem. Gostoval je na mnogih festivalih: Dubrovniške poletne igre, Zagrebški bienale, festival Iva Pogorelića v Bad Woerishofnu, Ohridsko poletje, BEMUS, mariborski Glasbeni september, Budvanski Grad teatar, idr. Igral je z vodilnimi orkestri v regiji (Zagrebška filharmonija, Zagrebški solisti, Slovenska filharmonija, Beograjska filharmonija) in z dirigenti P. Dešpaljem, U. Lajovicem, K. Ono, L. Pfaff, V. Čavdarski, S. Hubad, I. Gjadrov, N. Bareza, M. Letonja, M. Tarbuk in drugi. Kot komorni glasbenik je sodeloval z mnogimi vrhunskimi domačimi in tujimi umetniki (Radovan Vlatković, Aleksandar Ivić, Dragan Sremec, Renata Pokupić, Dubravka Šeparović ), med njimi pa je najbolj opazno njegovo dolgoletno sodelovanje s slavno hrvaško pevko Dunjo Vejzović. Kot član ocenjevalnih komisij deluje doma in v tujini (EPTA Zagreb; HDGPP – državno hrvaško tekmovanje; Etide i skale, Zagreb; TEMSIG – slovensko državno tekmovanje; Ohrid; Beograd; Šabac; Banska Bystrica, Slovaška; Shin Zhin, Kitajska; Banja Luka in Bijeljina, Bosna in Hercegovina). Đorđe Stanetti je redni profesor klavirja na Akademiji za glasbo v Zagrebu.

Đjorđe Stanetti was born in 1961 in Zagreb where he started his musical education. In 1977 he had his debut with Zagreb Philarmonic Orchestra. He studied the piano at the Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Vienna as the youngest student of the already legendary pedagogue Bruno Seidlhofer and after him with Russian pianist Leonid Brumberg at the Konservatorium der Stadt Wien. 1984 he won the piano competition in Udine. He has performed in all major Croatian cities both as a soloist and as a chamber music player, as well in all cultural venues of the former Yougoslavia and in Italy, Austria, Germany, UK, Romania, Denmark, Switzerland, Argentine. Critics have always praised his almost 20 years long cooperation with the famous Croatian mezzo- soprano Dunja Vejzović. He teaches piano at the Music Academy in Zagreb since 1989.

 

Comments are closed.